Hannah Senior 051121 ProofsHannah Senior 051121 Selects