Jake SeniorJC SeniorStratton 2012Tomasa SeniorBailey 2012