JIP-Stratton-Senior-02JIP-Stratton-Senior-01JIP-Stratton-Senior-03JIP-Stratton-Senior-05JIP-Stratton-Senior-06JIP-Stratton-Senior-04JIP-Stratton-Senior-09JIP-Stratton-Senior-08JIP-Stratton-Senior-07JIP-Stratton-Senior-11JIP-Stratton-Senior-12JIP-Stratton-Senior-10JIP-Stratton-Senior-15JIP-Stratton-Senior-14JIP-Stratton-Senior-13JIP-Stratton-Senior-18JIP-Stratton-Senior-16JIP-Stratton-Senior-17JIP-Stratton-Senior-20JIP-Stratton-Senior-19